Απόστολος Κουτίνας

Απόστολος Κουτίνας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων
2105294729
null
akoutinas@aua.gr
Εικόνα: Apostolis Koutinas

Ο Δρ. Κουτίνας αποφοίτησε το 1997 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το 2002 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημική Μηχανική από το Department of Chemical Engineering του UMIST (Manchester, UK). Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής ήταν «Evaluation of a process to produce a generic fermentation feedstock from wheat». Από το 2002 έως το 2008 εργάστηκε ως ερευνητής (Research Associate) στo Satake Centre for Grain Process Engineering (School of Chemical Engineering and Analytical Science, University of Manchester, UK). Από τον Ιανουάριο του 2009 έως σήμερα εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων και Βιοδιεργασιών». Από το 2011 έως σήμερα συμμετείχε σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 90 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 13 κεφάλαια σε βιβλία. Έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1700 ετεροαναφορές (h-index 24 σύμφωνα με το scopus). Συμμετέχει ως Εκδότης (Editor) στο επιστημονικό περιοδικό Biochemical Engineering Journal (Elsevier).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται: (1) η ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιυλιστηρίων με στόχο την αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών (π.χ. παράπλευρα ρεύματα βιομηχανιών τροφίμων) για την παραγωγή βιογενών προϊόντων προστιθέμενης αξίας, και (2) η ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιεργασιών για την παραγωγή βιοπολυμερών, χημικών ουσιών και προϊόντων προστιθέμενης αξίας (π.χ. ηλεκτρικό οξύ, βακτηριακή κυτταρίνη, 2,3-βουτανοδιόλη, πολυ-υδροξυ-αλκανοϊκοί εστέρες, μικροβιακά έλαια, βιοχρωστικές κ.α.). Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων διεργασιών, οι οποίες αξιολογούνται μέσω σχεδιασμού διεργασιών με χρήση κατάλληλων λογισμικών και εκπόνησης προκαταρκτικών τεχνο-οικονομικών μελετών. 

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Tsakona S, Skiadaresis AG, Kopsahelis N, Chatzifragkou A, Papanikolaou S, Kookos IK, Koutinas AA. 2016. Valorisation of side streams from wheat milling and confectionery industries for consolidated production and extraction of microbial lipids. Food Chemistry 198:85-92. (IF: 4.529, non-self citations: 3) 
  2. Koutinas AA, Yepez B, Kopsahelis N, Freire DMG, de Castro AM, Papanikolaou S,  Kookos I.K. 2016. Techno-economic evaluation of a complete bioprocess for 2,3-butanediol production from renewable resources. Bioresource Technology 204:55-64. (IF: 5.651, non-self citations: 8)
  3. Leiva-Candia DE, Tsakona S, Kopsahelis N, Garcia IL, Papanikolaou S, Dorado MP, Koutinas AA. 2015. Biorefining of by-product streams from sunflower-based biodiesel production plants for integrated synthesis of microbial oil and value-added co-products. Bioresource Technology 190:57-65. (IF: 5.651, non-self citations: 19)
  4. Tsouko E, Kourmentza C, Ladakis D, Kopsahelis N, Mandala I, Papanikolaou S, Paloukis F, Alves V, Koutinas A. 2015. Bacterial cellulose production from industrial waste and by-product streams. International Journal of Molecular Sciences 16:14832-14849. (IF: 3.226, non-self citations: 18)
  5. Tsakona S, Kopsahelis N, Chatzifragkou A, Papanikolaou S, Kookos IK, Koutinas AA. 2014. Formulation of fermentation media from flour-rich waste streams for microbial lipid production by Lipomyces starkeyiJournal of Biotechnology 189:36–45. (IF: 2.599, non-self citations: 20)
  6. Kachrimanidou V, Kopsahelis N, Papanikolaou S, Kookos IK, De Bruyn M, Clark JH, Koutinas AA. 2014. Sunflower-based biorefinery: Poly(3-hydroxybutyrate) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) production from crude glycerol, sunflower meal and levulinic acid. Bioresource Technology 172:121-130. (IF: 5.651, non-self citations: 10)
  7. Koutinas AA, Vlysidis A, Pleissner D, Kopsahelis N, Garcia IL, Kookos IK, Papanikolaou S, Kwan TH, Lin CSK. 2014. Valorization of industrial waste and by-product streams via fermentation for the production of chemicals and biopolymers. Chemical Society Reviews 43:2587-2627. (IF: 38.618, non-self citations: 94)
  8. Koutinas AA, Chatzifragkou A, Kopsahelis N, Papanikolaou S, Kookos IK. 2014.  Design and techno-economic evaluation of microbial oil production as a renewable resource for biodiesel and oleochemical production. Fuel 116:566-577. (IF: 4.601, non-self citations: 73)
  9. García IL, López JA, Dorado MP, Kopsahelis N, Alexandri M, Papanikolaou S, Villar MA, Koutinas AA. 2013. Evaluation of by-products from the biodiesel industry as fermentation feedstock for poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) production by Cupriavidus necatorBioresource Technology 130:16–22. (IF: 5.651, non-self citations: 33)
  10. Xu Y, Wang R-H, Koutinas AA, Webb C. 2010. Microbial biodegradable plastic production from a wheat-based biorefining strategy. Process Biochemistry 45:153-163. (IF: 2.497, non-self citations: 24)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55
Τηλ. / Fax: 210-5294729
e -mail: akoutinas@aua.gr


Apostolis Koutinas-shortCV (Jan 2018).pdf