Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων

Διδασκόμενα Μαθήματα

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τριών (3) μαθημάτων επιλογής καθώς και  την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τριών (3) μαθημάτων επιλογής και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

Επιλογή ένα από τα δύο μαθήματα που έχουν 8 ECTS και δύο από τα τρία μαθήματα που έχουν 5 ECTS

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) +  3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

Επιλογή ένα μάθημα των  8 ECTS και δύο από τα πέντε μαθήματα που έχουν 5 ECTS

ECTS

Φυσικά προϊόντα (Υ)

10

Ταυτοποίηση  της δομής φυσικών προϊόντων (Υ)

10

Παραλαβή διαχωρισμός και απομόνωση φυσικών προϊόντων (Ε)

8

Σχεδιασμός και σύνθεση φυσικών μεταβολιτών και παραγώγων τους (Ε)

8

Μέθοδοι ανάλυσης φυσικών προϊόντων (Ε)

8

Προσδιορισμός στερεοχημικής δομής φυσικών προϊόντων με κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ. Εγκλεισμός φυσικών προϊόντων (Ε)

5

Πιστοποίηση της ποιότητας και αυθεντικότητας φυσικών προϊόντων (Ε)

5

Υπολογιστικές μέθοδοι για τη μελέτη δομής - δράσης βιοδραστικών ουσιών - μοριακή μηχανική (Ε)

5

Εφαρμοσμένη στατιστική – Χημειομετρία (στατιστική ανάλυση δεδομένων) (Ε)

5

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά – (Καλλιέργεια – Συγκομιδή – Μεταποίηση – Εμπορική Εκμετάλλευση) (Ε)

5

Τεχνικές ελέγχου βιοδραστικότητας (Ε)

5

Xρήσεις φυσικών προϊόντων (Λειτουργικά τρόφιμα, φυσικά συντηρητικά, αγροχημικά, εκμετάλλευση παραπροϊόντων κλπ) (Ε)

5

Σεμινάρια (Υ)

2

Μη στοχευμένη ανάλυση (Ε)

5

Σεμινάρια (Υ)

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη

24

Πρακτική Άσκηση

4

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Περιγραφή Μαθημάτων