Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος

Διδασκόμενα Μαθήματα

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής καθώς και  την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) +  4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

ECTS

Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων (Υ)

4

Τεχνολογία Γάλακτος Ι (Υ)

7

Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων  (Ε)

6

Τεχνολογία Γάλακτος  ΙΙ (Υ)

7

Μικροβιολογία Τροφίμων (Ε)

6

Μοριακή Μικροβιολογία

Γάλακτος (Υ)

4

Μηχανική Τροφίμων (Ε)

6

Ποιοτικός έλεγχος και

Γαλακτοκομία (Υ)

4

Νομοθεσία Τροφίμων και

Διαχείριση Ασφάλειας – HACCP (Ε)

 

Ειδικά θέματα Γαλακτοκομίας (Υ)

3

Οργάνωση και διοίκηση

επιχειρήσεων τροφίμων (Ε)

6

Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος (Υ)

3

Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) Τροφίμων (Ε)

6

 

 

 

 

Σεμινάρια (Υ)

 

2

Χημεία,  Βιοχημεία και Ανάλυση Γάλακτος (Ε)

6

Μικροβιολογία Γάλακτος και  των

Προϊόντων του (Ε)

6

Σεμινάρια (Υ)

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη

24

Πρακτική Άσκηση

4

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Περιγραφή Μαθημάτων