Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α. Πυλώνας Επιστήμης Τροφίμων

Α1. Σύγχρονα θέματα Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων (12 ώρες)

Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

 • Βιοπολυμερή

Ορισμός, προέλευση λειτουργίες, διάκριση, δομές, γεωμετρία-σχήματα. Διαλύματα. Πηκτές- Μοντέλα για δίκτυα πηκτών, ρεολογική μελέτη διαλυμάτων και πηκτών. Εφαρμογές στη Βιομηχανία τροφίμων (π.χ. ως πηκτικοί παράγοντες, σε εδώδιμες μεμβράνες, ως υποστρώματα π.χ. για αρωματικά, και αντιοξειδωτικά κτλ.).

 • Αεριοχρωματογραφία - Φασματοφωτομετρία μάζας (GC-MS)

Εφαρμογές στα τρόφιμα.

 • Επιμολυντές τροφίμων - Τρόποι αντιμετώπισης (2 ώρες)
 • Μυκοτοξίνες. Γενικά – Μέθοδοι προσδιορισμού - Εκτίμηση κινδύνου
 • Απομόνωση και χαρακτηρισμός φαινολικών συστατικών τροφίμων

Α2. Σύγχρονα θέματα Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (12 ώρες)

Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

 • Μικροβιολογία πρόρρησης – Εισαγωγή – Γενικές Έννοιες – Πρωτογενή και Δευτερογενή μοντέλα – Εφαρμογές
 • Ανάπτυξη μοντέλων μικροβιολογικής πρόρρησης– Εφαρμογές σε Η/Υ
 • Μικροβιολογικές βάσεις δεδομένων (Combase, PMP, GroPin)
 • Έννοιες και ορισμοί αποβλήτων και υπολειμμάτων – Τύποι γεωργο-βιομηχανικών υπολειμμάτων – Παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας υποπροϊόντων – Φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι επεξεργασίας και αξιοποίησης των γεωργο-βιομηχανικών υπολειμμάτων.
 • Προηγμένου τύπου επεξεργασία παραπροϊόντων και αποβλήτων: Εμπλοκή μικροβιακών διεργασιών στην αξιοποίηση γεωργο-βιομηχανικών υπολειμμάτων. Παραγωγή παραγωγή εδώδιμης βιομάζας, λιπιδίων, αιθανόλης, βιολογικού πετρελαίου, οργανικών οξέων, ενζύμων και μικροβιακών διαλυτών μέσω αξιοποίησης υποπροϊόντων από μικροοργανισμούς.
 • Case study: Επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων του Ελλαδικού χώρου. Η περίπτωση των υγρών αποβλήτων ελαιουργίας.

Α3. Σύγχρονα θέματα Μηχανικής και Ανάπτυξης νέων προϊόντων (12 ώρες)

Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

 • Αρχές ανάπτυξης νέων προϊόντων
 • Μοντελοποίηση της επεξεργασίας, της ασφάλειας και της ποιότητας ενός  προϊόντος
 • Μοντελοποίηση της επεξεργασίας, της ασφάλειας και της ποιότητας ενός προϊόντος
 • Αξιοποίηση «Πράσινων» Τεχνολογιών και αειφόρων βιοδιεργασιών σε παραδοσιακές βιομηχανίες τροφίμων με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων από τα απόβλητα των εν λόγω μονάδων
 • Καινοτομίες στην παραγωγή, στην επεξεργασία και στη συσκευασία οίνων
 • Οργανοληπτικός έλεγχος οίνων

Α4. Επικαιροποίηση και σύγχρονες τάσεις στη Γαλακτοκομία (12 ώρες)

Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

 • Εισαγωγή, νεότερες εξελίξεις στον γαλακτοκομικό τομέα.  
 • Η δυναμική της σύστασης του γάλακτος: νέες πληροφορίες, τεχνολογία παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων σύμφωνα με τις νέες διατροφικές τάσεις
 • Σύγχρονες τάσεις στην παραγωγή πόσιμου γάλακτος: επανασχεδιασμός των θερμικών επεξεργασιών, μικροδιήθηση, συσκευασία, σχεδιασμός της σύστασης
 • Γάλα μικρών μηρυκαστικών, παραγωγή προϊόντων ποιότητας (βιολογικά, ΠΟΠ)
 • Σύγχρονες εργαστηριακές πρακτικές στην ανάλυση των γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Απαντήσεις της Επιστήμης του Γάλακτος στα σύγχρονα ερωτήματα και τις νέες απαιτήσεις σχετικά με την αυθεντικότητα του γάλακτος και των προϊόντων του
 • Συστήματα ιχνηλασιμότητας για τα στάδια παραγωγής, για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης γαλακτοκομικών προϊόντων και για τον έλεγχο της αυθεντικότητας του γάλακτος και των  προϊόντων του
 • Σύγχρονες τάσεις στη χρήση οξυγαλακτικών καλλιεργειών στην τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων (τυροκομία, γιαούρτι, άλλα οξυγάλατα)
 • Προβιοτικοί μικροοργανισμοί: μύθος και πραγματικότητα
 • Επικαιροποιημένη νομοθεσία σχετική με το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Α5. Επικαιροποίηση και σύγχρονες τάσεις στον Ποιοτικό Έλεγχο την Υγιεινή και την Ασφάλεια Τροφίμων (12 ώρες)

Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

 • Σύγχρονα Εργαλεία Ασφάλειας Τροφίμων (Modern Food Safety Tools) και Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
 • Στατιστικός έλεγχος διεργασιών τροφίμων
 • Σχέδια δειγματοληψίας και αξιοπιστίας (χρόνος εμπορίας – shelf life) των τροφίμων
 • Ανάλυση επικινδυνότητας
 • Στόχοι ασφάλειας τροφίμων και επίδοσης διεργασιών – ανάλυση περιπτώσεων
 • Σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές για τον προσδιορισμό κινδύνων στα τρόφιμα

 

Β. Πυλώνας Διατροφής (20 ώρες)

Στον πυλώνα αυτό του κύκλου οι εκπαιδευόμενοι θα επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους με θέματα που αναφέρονται στις εξής ενότητες

 • Εισαγωγή στις αρχές Επιδημιολογίας της Διατροφής
 • Γενικές έννοιες περί της βιοδραστικότητας συστατικών και τροφίμων. Βιοδείκτες.
 • Βιοδραστικότητα θρεπτικών συστατικών και φυτοχημικών συστατικών σε σχέση με ποικίλα end points
 • Καινοτομία στον τομέα των λειτουργικών τροφίμων.
 • Ισχυρισμοί υγείας
 • Βάσεις δεδομένων για την βιοδραστικότητα φυτοχημικών συστατικών
 • Η ανάγκη της ανάπτυξης αποτελεσματικής ηγεσίας στην Διατροφή.
 • Ύφος ηγεσίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
 • Ανάπτυξη ικανότητας εξάσκησης επιρροής.
 • Διαχείριση συγκρούσεων - Διαπραγμάτευση.
 • Σημασία της επικοινωνίας για την προσωπική ανάπτυξη και την προώθηση των μηνυμάτων διατροφής. 
 • Επικοινωνία της Διατροφής: μήνυμα, ακροατήριο, δίαυλος
 • Διατροφική Αγωγή

 

Γ. Πυλώνας Οικονομικής (20 ώρες)

Στον πυλώνα αυτό του κύκλου οι εκπαιδευόμενοι θα επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους με θέματα οικονομικών των επιχειρήσεων. Τα θέματα εντάσσονται στις παρακάτω ενότητες.

 • Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας και της  βιομηχανίας τροφίμων στην Ευρώπη και την Ελλάδα.
 • Η εξέλιξη της κατανάλωσης βασικών κατηγοριών τροφίμων τα τελευταία 50 χρόνια σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο με τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων και διαγραμμάτων.
 • Παγκοσμιοποίηση και κατανάλωση τροφίμων. Αποτελέσματα ερευνών για την σύγκλιση καταναλωτικών προτύπων σε παγκόσμιο αλλά και περιφερειακό επίπεδο.
 • Η κατανάλωση τροφίμων στην Ελλάδα. Η εξέλιξη βασικών κατηγοριών και συγκεκριμένων τροφίμων με τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων και διαγραμμάτων. Ανάλυση του καταναλωτικού προτύπου στην Ελλάδα με τη βοήθεια στοιχείων των οικογενειακών προϋπολογισμών.
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης τροφίμων. Περιγραφική ανάλυση με τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων και διαγραμμάτων και αποτελέσματα ερευνών που αφορούν κυρίως την Ελλάδα. Σύγχρονα χαρακτηριστικά της ζήτησης  τροφίμων.
 • Επιχειρηματική χρηματοοικονομική: Βασικές αρχές και εφαρμογή σε εταιρείες με προσανατολισμό την τεχνολογία/υψηλού κινδύνου.
 • Αποτίμηση και Χρηματοδότηση.
 • Ερευνα και Ανάπτυξη στην Ε.Ε και την Ελλάδα.
 • Επιχειρηματικό σχέδιο: Δομή και διαδικασία εκπόνησης.
 • Λήψη επιχειρηματικών Αποφάσεων.