Βιοδεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια

Διδασκόμενα Μαθήματα

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής καθώς και  την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) +  4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

ECTS

Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ)

4

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πρώτων Υλών (Υ)

7

Εφαρμογές Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής στην Επεξεργασία Τροφίμων (E)

6

Σχεδιασμός Βιοδιεργασιών και Βιοδιυλιστηρίων (Υ)

7

Διαχείριση Αποβλήτων Βιομηχανιών τροφίμων (E)

6

Μηχανική Βιοδιεργασιών και Βιοδιυλιστηρίων (Υ)

7

Ενζυμικές και Μικροβιακές Διεργασίες στα Τρόφιμα (Ε)

6

Υπολογιστική Βελτιστοποίηση Βιοδιεργασιών (Υ)

7

Βιομηχανική Βιοτεχνολογία (E)

6

 

 

Σεμινάρια (Υ)

 

2

Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) Τροφίμων (Ε)

6

Μικροβιολογία Τροφίμων (Ε)

6

Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων (Ε)

6

Μηχανική Τροφίμων (Ε)

6

Νομοθεσία και Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP (Ε)

6

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων (Ε)

6

Οικονομικά Επιχειρήσεων Τροφίμων (Ε)

6

Επιστήμη Γάλακτος (Ε)

6

Συσκευασία τροφίμων (Ε)

6

Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών (Ε)

6

Σεμινάρια (Υ)

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη

24

Πρακτική Άσκηση

4

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Περιγραφή Μαθημάτων

Αφίσα Κατεύθυνσης

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.aua.gr/bioprocesses/msc-course.html