Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων

Διδασκόμενα Μαθήματα

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής καθώς και  την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) +  4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

ECTS

Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ)

4

Προχωρημένα Μαθήματα Μηχανικής Τροφίμων (Υ)

8

Εφαρμογές Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής στην Επεξεργασία Τροφίμων (E)

6

Προχωρημένα Μαθήματα Συντήρησης-Επεξεργασίας Τροφίμων (Υ)

8

Μικροβιολογία Τροφίμων (Ε)

6

Σχεδιασμός Γραμμών Παραγωγής-Τεχνικοοικονομική Μελέτη (Υ)

7

Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων (Ε)

6

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων (Υ)

5

Μηχανική Τροφίμων (Ε)

6

Σεμινάρια (Υ)

2

Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) Τροφίμων (Ε)

6

Νομοθεσία και Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP (Ε)

6

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων (Ε)

6

Οικονομικά Επιχειρήσεων Τροφίμων (Ε)

6

Επιστήμη Γάλακτος (Ε)

6

Συσκευασία τροφίμων (Ε)

6

Διαχείριση Αποβλήτων Βιομηχανιών τροφίμων (Ε)

6

Βιομηχανική Βιοτεχνολογία (Ε)

6

Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών (Ε)

6

Σεμινάρια (Υ)

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη

24

Πρακτική Άσκηση

4

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Περιγραφή Μαθημάτων