Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές

Διατροφή Δημόσια Υγεία και Πολιτικές

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων, δύο (2) μαθημάτων επιλογής καθώς και  την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) +  2  ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

ECTS

Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ)

4

Διατροφή και Δημόσια Υγεία – Διατροφική Αγωγή (Υ)

6

Νομοθεσία και Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP (Υ)

6

Mεθοδολογία Διατροφικής Έρευνας  και Επιδημιολογία (Υ)

6

Διατροφική Πολιτική (Υ)

6

Διατροφική Αντιμετώπιση Χρόνιων Νοσημάτων (Υ)

5

Μικροβιολογία Τροφίμων (Ε)

6

Βιοστατιστική (Υ)

5

Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων (Ε)

6

Επικοινωνία Διατροφής – Marketing (Υ)

6

Μηχανική Τροφίμων (Ε)

6

Σεμινάρια (Υ)

 

 

 

2

Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) Τροφίμων (Ε)

6

Διατροφή Ανθρώπου (Ε)

6

Διατροφή ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων (Ε)

 

Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων (Ε)

6

Οικονομικά επιχειρήσεων τροφίμων (Ε)

6

Επιστήμη Γάλακτος (Ε)

6

Σεμινάρια (Υ)

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη

24

Πρακτική Άσκηση

4

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

Περιγραφή Μαθημάτων