Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Διδασκόμενα Μαθήματα

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων, τριών (3) μαθημάτων επιλογής  καθώς και  την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

To δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) +  3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ)

ECTS

Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ)

4

Πρότυπα Συστημάτων  Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (Υ)

6

Μικροβιολογία Τροφίμων (Υ)

6

Σύγχρονες Μέθοδοι Μικροβιολογικής Ανάλυσης (Υ)

6

Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων (Ε)

6

Ανάλυση Επικινδυνότητας Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων (Υ)

6

Μηχανική Τροφίμων (Ε)

6

Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Υ)

5

Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) Τροφίμων (Ε)

6

Επιθεώρηση Συστημάτων (Υ)

5

Νομοθεσία και Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP (Ε)

6

 

 

 

 

 

Σεμινάρια (Υ)

2

Τροφιμογενή νοσήματα και δηλητηριάσεις (Ε)

6

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (Ε)

6

Προαπαιτούμενα Προγράμματα (GHP) (Ε)

6

Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων (Ε)

6

Οικονομικά επιχειρήσεων τροφίμων (Ε)

6

Επιστήμη Γάλακτος (Ε)

6

Σεμινάρια (Υ)

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη

24

Πρακτική Άσκηση

4

Σεμινάρια

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

Περιγραφή Μαθημάτων