Πρόγραμμα Μαθημάτων - Κατευθύνσεις

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς του αμπελο-οινικού τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008. Πέραν τούτων ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε αμπελώνες ή σε οινοποιία ή σε εργαστήρια .

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90).