Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής.

O χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου που εδόθη χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.).