Γενικές Πληροφορίες

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωπονίας και Χημείας και συναφών Επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι απόφοιτοι ΤΕΙ ενδέχεται  να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Γ.Σ.Ε.Σ. προκειμένου να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την καλύτερη παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ.  

Αιτήσεις μπορούν ακόμη να υποβάλουν και όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει έγκαιρα να προσκομίσουν βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 15 μεταπτυχιακούς φοιτητές και για τις δύο κατευθύνσεις.

Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει με τη δημοσίευση της προκήρυξης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.
  2. Τεκμηριωμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ξένων Παν/μίων.
  3. Βαθμός της πτυχιακής μελέτης. Η ύπαρξη πτυχιακής μελέτης χωρίς να είναι υποχρεωτική ενισχύει την υποψηφιότητα.
  4. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
  5. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
  6. Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 441/23.04.2013), oι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το Ν1697/ΦΕΚ 57/28.04.198, για την άσκηση του επαγγέλματος του οινολόγου, έγγραφο απαραίτητο για να εργαστούν ως οινολόγοι με δυνατότητα υπογραφής σχετικών εγγράφων που απαιτούν υπογραφή από Οινολόγο αλλά και να δύνανται να λειτουργήσουν οινολογικό εργαστήριο.