Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ  απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Ειδίκευσης  (ΜΔΕ)  με τίτλο «Αμπελουργία – Οινολογία» στις εξής κατευθύνσεις:

I. Αμπελουργία

II. Οινολογία