Πρόγραμμα Μαθημάτων - Κατευθύνσεις

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Πέραν τούτων ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  1. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
  2. Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές
  3. Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
  4. Βιοδεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια
  5. Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος
  6. Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων