Γενικές Πληροφορίες

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Οι απόφοιτοι ΤΕΙ ενδέχεται  να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Γ.Σ.Ε.Σ. προκειμένου να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την καλύτερη παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ.  
Αιτήσεις μπορούν ακόμη να υποβάλουν και όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει έγκαιρα να προσκομίσουν βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).
Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, εισάγονται μέχρι εξήντα (60) φοιτητές και στις έξι κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν στην αίτησή τους δύο (2) από τις έξι (6) κατευθύνσεις με σειρά προτεραιότητας.
Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει με τη δημοσίευση της προκήρυξης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.
  2. Τεκμηριωμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ξένων Παν/μίων.
  3. Βαθμός της πτυχιακής μελέτης. Η ύπαρξη πτυχιακής μελέτης χωρίς να είναι υποχρεωτική ενισχύει την υποψηφιότητα.
  4. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
  5. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
  6. Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή.